Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2018

melisa
Reposted fromantichris antichris viatomczan tomczan

January 02 2018

melisa
5484 f2bd 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaprecelka precelka

December 28 2017

melisa
3174 36c6 500
Reposted frompffft pffft vialudzo ludzo
melisa
Reposted fromFlau Flau viamajkey majkey

October 28 2017

melisa
7481 fec3
Reposted fromsummerkiss summerkiss vialudzo ludzo
melisa
4917 8f81
Reposted fromkaiee kaiee vialudzo ludzo

September 01 2017

melisa
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamarysia marysia
melisa
2222 d45e 500
Reposted fromtfu tfu vianoisetales noisetales

August 05 2017

melisa
4811 78ab 500
wam nie
Reposted fromUbik Ubik viatomczan tomczan
melisa
6918 395d
Reposted frombanitka banitka vialudzo ludzo

June 24 2017

melisa
8131 9bc5

June 02 2017

melisa
4117 629c 500
Reposted fromoll oll viana-zakrecie na-zakrecie

May 14 2017

May 09 2017

melisa
3856 62fc
*.*
Reposted fromumorusana umorusana viamajkey majkey

April 28 2017

melisa
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaprecelka precelka

April 14 2017

0559 d43c 500

grace–upon–grace:

Hardangerfjord, Philipp @pbsve.

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viashitsuri shitsuri

April 12 2017

melisa
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viaamie amie
melisa
Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromwagabunda wagabunda viaOkruszek Okruszek

March 28 2017

March 22 2017

5896 a8f4
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viahardbitch hardbitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl